Vanaf 7 september 2017 is Stichting Musicamaxima aangemerkt door de belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.Naam: Stichting Musicamaxima
   
RSIN/fiscaal nummer: RSIN: 8579.22.634 / BTW-nr: NL857922634B01 / KvK-nr: 69569754
   
Contactgegevens: Koningskruis 26, 5081 XM Hilvarenbeek, 013 - 505 4359
   
Doelstelling: het doel van de stichting is het ondersteunen van studenten en professionals op het gebied van muziek en performing arts en bij het ontplooien van activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting richt zich in de eerste plaats op studenten/professionals met een Nederlandse nationaliteit, of die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften, organisatie van evenementen en concerten, en acties voor het verwerven van aanvullende donaties voor specifieke projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk.
   
Beleidsplan: Klik hier
   
Bestuur: - Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeest.)
   
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft geen personeelsleden, en ook geen directie, die voor beloning in aanmerking komen.
   
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: In 2019 heeft 13 projectaanvragen ontvangen, waarbij we aan 11 aanvragen een bijdrage hebben toegekend. Eén aanvraag willen we expliciet vermelden: Stichting Nulpunt hebben we gesteund met het vergoeden van de kosten van de notaris voor het officieel oprichten van een stichting en een financiële bijdrage zodat deze stichting een financiële buffer heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Naast de aanvragen door individuele musici, vinden we dit een mooi voorbeeld hoe Stichting Musicamaxima mee kan helpen om jonge veelbelovende musici een kans te geven om zich in een veilige omgeving te presenteren. We hebben 65 donaties ontvangen van 59 donateurs. Van de 65 donaties zijn 62 donaties expliciet geschonken ten gunste van de steun-actie voor Touchstone het project van Remco Jacobs dat wij in 2018 hebben goedgekeurd en vanuit Musicamaxima ook in 2019 extra hebben gesteund.

We hebben ons promotiemateriaal (posters en flyers) vernieuwd. We verspreiden deze op alle conservatoria en toneelopleidingen binnen Nederland.
In overleg met een aantal studenten zijn we aan het onderzoeken hoe we, ten behoeve van hun projecten ook aanvullende fondswerving kunnen faciliteren. Deze fondswerving kan bestaan uit steun-acties via onze eigen kanalen, maar ook uit het aanvragen van subsidies/ ondersteuning bij andere stichtingen en fondsen.

In 2019 hebben we een piek gehad in het aantal project aanvragen ten opzichte van 2017 en 2018. De Musicamaxima Talentbeurs is in 2019 niet toegekend, omdat we geen geschikte kandidaat hebben. Omdat we in de voorgaande jaren een ruime financiële buffer hadden opgebouwd, hebben we in 2019 alle projecten, die aan onze criteria voldeden, kunnen honoreren. Onze financiële buffer is daarmee in 2019 met bijna 2.000 euro afgenomen tot 2.500 euro.
   
Financiële verantwoording:

Boekjaar 2019 liep van 1 januari t/m 31 december 2019.
Onderstaand de balans per 1 januari 2019, winst en verliesrekening 2019 en de eindbalans per 31 december 2019:

Toelichting:
- Opbrengsten: In 2019 heeft de Stichting giften ontvangen van 59 donateurs
- Uitgaves: In 2019 hebben we aan 12 initiatieven een bijdrage toegekend. De kosten organisatie betreffen kosten voor bank, website, advies en promotiematerialen.
- Balans: van de toegekende projecten is een deel nog niet uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats nadat de aanvragers hun projecten hebben uitgevoerd. Voor een aantal van de aanvragen gaat dit pas in 2020 plaatsvinden.
- Toelichting besteding exploitatiesaldo: Het gehele resultaat 2019 wordt onttrokken aan de 'Algemene reserves ten behoeve van doelstelling'.

 

Steun Musicamaxima