Vanaf 7 september 2017 is Stichting Musicamaxima aangemerkt door de belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.Naam: Stichting Musicamaxima
   
RSIN/fiscaal nummer: RSIN: 8579.22.634 / BTW-nr: NL857922634B01 / KvK-nr: 69569754
   
Contactgegevens: Koningskruis 26, 5081 XM Hilvarenbeek, 013 - 505 4359
   
Doelstelling: het doel van de stichting is het ondersteunen van studenten en professionals op het gebied van muziek en performing arts en bij het ontplooien van activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting richt zich in de eerste plaats op studenten/professionals met een Nederlandse nationaliteit, of die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften, organisatie van evenementen en concerten, en acties voor het verwerven van aanvullende donaties voor specifieke projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk.
   
Beleidsplan: Klik hier
   
Bestuur: - Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeest.)
   
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft geen personeelsleden, en ook geen directie, die voor beloning in aanmerking komen.
   
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: In 2018 heeft de Stichting de Musicamaxima Talentbeurs toegekend aan Selma Visscher. Van de vijf projectaanvragen hebben we aan drie projecten een bijdrage toegekend. Selma Visscher en Remco Jacobs hebben aangegeven dat zij via de Stichting acties willen starten om aanvullende donaties te verwerven. In 2018 heeft de Stichting giften ontvangen van zes donateurs, waarvan één naar aanleiding van de Steun-actie van Selma Visscher. We hebben promotiemateriaal gemaakt (posters en flyers) die we verspreid hebben op alle relevante conservatoria, academies en universiteiten. Stef Veldhuis is toegetreden tot de commissie ter beoordeling van de projectaanvragen. In overleg met hem en de andere leden van de commissie zijn we bezig om onze profilering verder te verduidelijken. Deze profilering gaan we vertalen in onze uitingen op onze website en social media, en aanscherpen van de eisen voor de projectaanvragen. We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Connect2Multimedia. Deze organisatie biedt aan onze doelgroep zeer kostenvriendelijke mogelijkheden voor het maken van geluids- en beeldopnames.
   
Financiële verantwoording:

Boekjaar 2018 liep van 1 januari t/m 31 december 2018:

- Toelichting Opbrengsten: In 2018 heeft de Stichting giften ontvangen van zes donateurs, waarvan één naar aanleiding van de Steun-actie van Selma Visscher.
- Toelichting Uitgaves: In 2018 hebben we naast de Musicamaxima Talentbeurs aan drie projecten een bijdrage toegekend. De kosten organisatie betreffen kosten voor bank, website, vergaderingen beoordelingscommissie en promotiemateriaal.
- Toelichting balans: Van de toegekende projecten is een deel nog niet uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats nadat de aanvragers hun projecten hebben uitgevoerd. Voor een aantal van de aanvragen gaat dit pas in 2019 plaatsvinden.
-Toelichting besteding exploitatiesaldo: Het gehele resultaat 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserves