Vanaf 7 september 2017 is Stichting Musicamaxima aangemerkt door de belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.Naam: Stichting Musicamaxima
   
RSIN/fiscaal nummer: RSIN: 8579.22.634 / BTW-nr: NL857922634B01 / KvK-nr: 69569754
   
Contactgegevens: Koningskruis 26, 5081 XM Hilvarenbeek, 013 - 505 4359
   
Doelstelling: het doel van de stichting is het ondersteunen van studenten en professionals op het gebied van muziek en performing arts en bij het ontplooien van activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting richt zich in de eerste plaats op studenten/professionals met een Nederlandse nationaliteit, of die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften, organisatie van evenementen en concerten, en acties voor het verwerven van aanvullende donaties voor specifieke projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk.
   
Beleidsplan: Klik hier
   
Bestuur: - Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeest.)
   
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft geen personeelsleden, en ook geen directie, die voor beloning in aanmerking komen.
   
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021:

Na 2020, is 2021 wederom een jaar om nooit, of juist snel, te vergeten. Door covid was er weer een hele periode waarin culturele voorstellingen niet mogelijk waren.

In tegenstelling tot 2020, heeft Musicamaxima in 2021 een piek aan aanvragen ontvangen: meer dan tweemaal zoveel aanvragen ten opzichte van 2020. Aan veertien projecten is een bijlage toegekend. Van deze projecten zijn er vier projecten die hun bijdrage nog moeten ontvangen. Bij twee van deze projecten betreft het een aanvraag voor financiële ondersteuning voor de kosten van het samenstellen van een symfonieorkest ter begeleiding van een afstuderen in 2022.

In 2022 hebben we geen Jongtalentbeurs toegekend.

De uitvoering van Koen Boeijinga’s project ‘Manifestation of Absence’ heeft in 2021 plaatsgevonden. Onze stichting heeft ten behoeve van dit project toezeggingen gekregen van Prins Bernhard Cultuurfonds, KF Hein Fonds en Stichting Elise Mathilde Fonds. De financiële afronding van dit project loopt door tot in 2022.

In de afgelopen jaren heeft Stef Veldhuis het bestuur ondersteund bij de beoordelingen van de aanvragen. Per november 2021 heeft hij om persoonlijke redenen deze functie neergelegd. Het bestuur gaat de komende periode kijken of zij één of meerdere adviseurs aan de toetsingscommissie willen toevoegen. Wij zijn Stef heel erkentelijk voor zijn bijdrage en vinden het jammer dat hij dit niet meer voort kan zetten.

Van een aantal toegekende projecten in 2018 en 2020 stond nog saldo’s open, oftewel de ontvangers van deze toezeggingen hebben niet het gehele bedrag van de toezegging gebruikt. We hebben de reservering voor deze kosten ter waarde van 2.811 euro gereduceerd tot 2.000 euro. Het verschil van ruim 800 euro hebben we opgenomen als positief resultaat uit ‘niet gerealiseerde projecten‘.

Ook in 2022 willen we weer de studenten en jong professionals zoveel mogelijk ondersteunen bij fondswerving voor hun projecten. Deze fondswerving kan bestaan uit steunacties via onze eigen kanalen, maar ook uit het aanvragen van subsidies/ ondersteuning bij andere stichtingen en fondsen.

In 2021 hebben we meer projecten gesteund, waarbij het totaal van de toegekende bijdragen hoger was dan de jaarlijkse inkomsten. Onze financiële buffer is daarmee in 2021 met 2.114 euro afgenomen tot bijna 560 euro. Dit betekent dat we in 2022 geen ruimte hebben om extra projectaanvragen goed te keuren boven onze inkomsten. Natuurlijk gaan we in 2022 weer zo ruimhartig mogelijk ondersteuning verlenen en waar nodig een extra hand toesteken - bij projecten waarvan de opbrengsten uit kaartverkoop tegenvalt als gevolg van de beperkingen op het aantal toegestane toeschouwers. Daarnaast gaan we ook weer op zoek naar extra donateurs of andere vormen van inkomsten.

In ons Jaarverslag 2021 kun je in het hoofdstuk 'Musicamaxima in cijfers' verdere inzage krijgen in de aard van onze projecten, herkomst van de aanvragers, en de financiële trends.

   
Financiële verantwoording:

Boekjaar 2021 liep van 1 januari t/m 31 december 2020.

Onderstaand de balans per 1 januari 2021, winst en verliesrekening 2021 en de eindbalans per 31 december 2021:

Toelichting:
- Opbrengsten: In 2021 heeft de Stichting giften ontvangen van 8 donateurs.
- Uitgaves: In 2021 hebben we aan 14 initiatieven een bijdrage toegekend (kosten projecten). De kosten organisatie betreffen kosten voor bank, website, advies en promotiematerialen.
- Balans: van de toegekende projecten is een deel nog niet uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats nadat de aanvragers hun projecten hebben uitgevoerd. Voor een aantal van de aanvragen gaat dit pas in 2022 plaatsvinden. Ditzelfde geldt voor de bijdrage vanuit de Fondsen. Deze worden definitief aan ons uitgekeerd nadat we verantwoording over de projecten hebben afgelegd.
- Toelichting besteding exploitatiesaldo: Het gehele resultaat 2021 wordt aan de ‘Algemene reserves ten behoeve van doelstelling’ onttrokken.

 

U kunt onze jaarverslagen ook als pdf-downloaden:

- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2019

 

 

Stichting Musicamaxima

Correspondentie adres

Koningskruis 26
5081 XM Hilvarenbeek
013 - 505 4359

Registraties

KvK-nr: 69569754
RSIN: 8579.22.634
BTW-nr: NL857922634B01

IBAN: NL02 TRIO 0338 7262 33

Bestuur

- Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeester)

Contact

info@musicamaxima.nl

Culturele ANBI

Steun Musicamaxima