Vanaf 7 september 2017 is Stichting Musicamaxima aangemerkt door de belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
Naam: Stichting Musicamaxima
RSIN/fiscaal nummer: RSIN: 8579.22.634 / BTW-nr: NL857922634B01 / KvK-nr: 69569754
Contactgegevens: Koningskruis 26, 5081 XM Hilvarenbeek, 013 - 505 4359
Doelstelling: het doel van de stichting is het ondersteunen van studenten en professionals op het gebied van muziek en performing arts en bij het ontplooien van activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling of vakmanschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting richt zich in de eerste plaats op studenten/professionals met een Nederlandse nationaliteit, of die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren of gestudeerd hebben.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften, organisatie van evenementen en concerten, en acties voor het verwerven van aanvullende donaties voor specifieke projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Beleidsplan: Klik hier
Bestuur: - Gertrud Jetten (voorzitter)
- Julie Tims (secretaris)
- Coen van Walbeek (penningmeester)
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft geen personeelsleden, en ook geen directie, die voor beloning in aanmerking komen.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022:

Na de vervreemdende jaren 2020 en 2021, leek 2022 weer een heel normaal jaar. Het culturele leven herpakt zich na de corona-ellende. In 2022 hebben we 17 aanvragen gehad, waarvan we er 9 toegekend hebben.
Naast bijdrages aan afstudeerprojecten, hebben we dit jaar ook twee studenten geholpen bij de aanschaf van een instrument. Daarnaast hebben we ook een bijdrage geleverd aan de organisatie van een competitie voor hoornstudenten. Voor alle projecten geldt dat zij belangrijk zijn voor de aanvragers in hun persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap.

In 2022 hebben we geen Jongtalentbeurs toegekend.

Van een aantal toegekende projecten in 2020 stond nog saldo’s open, oftewel de ontvangers van deze toezeggingen hebben niet het gehele bedrag van de toezegging gebruikt. We hebben de reservering voor deze kosten ter waarde van 950 euro geheel laten vervallen. Het bedrag hebben we opgenomen als positief resultaat uit ‘niet gerealiseerde projecten‘.

In 2022 is het totaal van de toegekende bijdragen hoger dan de jaarlijkse inkomsten. In combinatie met het bedrag uit de ‘niet gerealiseerde projecten’, is onze financiële buffer in 2022 gestegen tot ruim 800 euro. Dit betekent dat we in 2023 ruimte hebben om een paar projectaanvragen extra goed te keuren boven onze inkomsten.

We gaan ook weer op zoek naar extra donateurs of andere vormen van inkomsten. Bij de zoektocht naar andere vormen van inkomsten, kijken we ook de mogelijkheden om als stichting subsidies en ondersteuning bij andere stichtingen en fondsen aan te vragen voor de projecten die wij ondersteunen. Samen met Ide Cornelissen zijn wij hiermee bezig voor het project “Factor Fijftig”.

In ons Jaarverslag 2022 kun je in het hoofdstuk 'Musicamaxima in cijfers' verdere inzage krijgen in de aard van onze projecten, herkomst van de aanvragers, en de financiële trends.

Financiële verantwoording:

Boekjaar 2022 liep van 1 januari t/m 31 december 2022.

Onderstaand de balans per 1 januari 2022, winst en verliesrekening 2022 en de eindbalans per 31 december 2022:

Toelichting:
- Opbrengsten: In 2022 heeft de Stichting giften ontvangen van 4 donateurs.
- Uitgaves: In 2022 hebben we aan 10 initiatieven een bijdrage toegekend (kosten projecten). De kosten organisatie betreffen kosten voor bank, website, advies en promotiematerialen.
- Balans: eind 2022 waren alle aangevraagde bijdrages uitgekeerd, en we hadden geen openstaande toegezegde bijdrages bij andere fondsen.
- Toelichting besteding exploitatiesaldo: Het gehele resultaat van 2022 wordt aan de ‘Algemene reserves ten behoeve van doelstelling’ toegevoegd.

Laatste update:

7 mei 2023

U kunt onze jaarverslagen ook als pdf-downloaden:

- Jaarverslag 2022
- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2019